Home » Algemene voorwaarden

Definities, begrippen en afkortingen

 1. SYcommerce: de besloten vennootschap SYcommerce.com, gevestigd te Loenen;
 2. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van SYcommerce zoals hierna vermeld;
 3. Internet: een wereldwijd geheel van gekoppelde computers, computernetwerken, hostcomputers, databanken en infrastructureletelecommunicatievoorzieningen.
 4. Hosting: het door SYcommerce aan haar klanten aanbieden van ruimte op het Internet en het leveren van periodieke diensten, alles in de ruimste zin deswoords;
 5. Licentieovereenkomst: de door SYcommerce met een klant met betrekking tot de beschikbaarstelling van de Software Applicaties gesloten overeenkomst;
 6. Klant: iedere partij welke een overeenkomst aangaat met SYcommerce ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten enproducten;
 7. Gebruiksrecht: het door SYcommerce krachtens licentieovereenkomst aan klant verleende recht de Software Applicaties te gebruiken met inachtneming van debepalingen van deze algemene voorwaarden;
 8. Software Applicaties: alle computerprogrammatuur van SYcommerce, waaronder de programmatuur gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Landscape Model,waarmee klant door middel van vragenlijsten online informatie kan genereren;
 9. Vragenlijsten: alle door SYcommerce ontworpen vragenlijsten inclusief pop-up-uitleg;
 10. Gebruikersnaam: de identificatiecode van de individuele klant;
 11. E-mailadres: een op naam gesteld uniek adres, waarmee elektronische berichten uitgewisseld worden;
 12. Wachtwoord: het wachtwoord van klant benodigd onder meer voor de toegang tot de Software Applicaties van SYcommerce;
 13. Website: de url www.sycommerce.com en iedere andere website waarvan SYcommerce de rechthebbende is;
 14. Licentiehouder: rechthebbende op licentie (toestemming door een octrooihouder / auteursrechthebbende verleend aan anderen om van een aan hemtoekomend octrooirecht / auteursrecht geheel of gedeeltelijk gebruik te maken);
 15. Database: de gestructureerde verzameling data en informatie van SYcommerce en haar klanten, aanwezig op de computersystemen, magnetische schijven,tapes of gerelateerde apparatuur van SYcommerce of haar service provider(s);

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SYcommerce, hierna te noemen: SYcommerce, goederen en/of diensten en/of demo’s van welke aard ook aan klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Een verwijzing naar eigen algemene voorwaarden van de wederpartij wordt door SYcommerce uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze algemene voorwaarden dient uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden. Afwijkingen gelden slechts voor de contracten in het kader waarvan is afgeweken en gelden niet voor toekomstige rechtsverhoudingen.
 3. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of eventueel onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige, zo nodig minder ver strekkende, betekenis toe, zó dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 2 – Aanbieding en overeenkomst

 1. Elke van SYcommerce uitgaande aanbieding is vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.
 2. Een overeenkomst met SYcommerce komt in ieder geval tot stand op basis van een door SYcommerce aan klant gerichte schriftelijke aanbieding en mondelinge of schriftelijke aanvaarding door klant.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst via elektronische weg

 1. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien klant een overeenkomst tot stand brengt via elektronische weg. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 2. SYcommerce is niet verplicht voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan klant informatie te verstrekken over:
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor klant te raadplegen zal zijn;
  • De wijze waarop klant invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
  • De talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
  • De gedragscodes waaraan SYcommerce zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor klant te raadplegen zijn.
 3. SYcommerce is niet gehouden tot het verzenden van de ontvangst- of orderbevestiging aan klant.
 4. Lid 2 van dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 4 – Verplichtingen SYcommerce

 1. SYcommerce verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.
 2. SYcommerce ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.
 3. SYcommerce ziet er op toe dat haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring.
 4. SYcommerce verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt zij dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen.
 5. SYcommerce verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste afroep door klant alle ha ar ten dienst staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen. Alle door SYcommerce te sluiten overeenkomsten betreffende het uitvoeren van werkzaamheden en of het verlenen van diensten zijn inspanningsverbintenissen.
 6. SYcommerce zal geen (persoons)gegevens aan derden verstrekken welke herleid kunnen worden naar klant zoals individuele naam-, (e-mail)adres- en woonplaatsgegevens.
 7. SYcommerce verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van klant. SYcommerce zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

Artikel 5 – Verplichtingen Klant

 1. Klant zal SYcommerce steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van SYcommerce noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen.
 2. De klant garandeert dat alle redelijke instructies van SYcommerce met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en SYcommerce in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom SYcommerce redelijkerwijs verzoekt.
 3. Klant vrijwaart SYcommerce voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van SYcommerce jegens klant is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van:
  • Ondeskundig gebruik/foutieve installatie van – en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie en/of afbeeldingen op – een Internetsite door de klant, medewerkers van de klant en/of derden;
  • Het zonder toestemming van klant of SYcommerce inbreken in en/of toegang verschaffen tot computerprogramma’s/Internetsites door derden (hacken);
   – Het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.
  • Klant dient zelf zorg te dragen voor het in bezit hebben en het functioneren van de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om gebruikmaking van de diensten van SYcommerce mogelijk te maken.
 4. Een gebruikersnaam is persoonlijk. Het is klant niet toegestaan zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden te verkopen, verhuren en/of ten gebruike te stellen noch tegen een vergoeding noch om niet, tenzij SYcommerce hier uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 5. Klant is te allen tijde verplicht juiste, actuele en volledige gegevens te verschaffen welke aan klant worden gevraagd bij of na het sluiten van een overeenkomst. Het verschaffen van onjuiste, verouderde of onvolledige gegevens bij het aangaan van een overeenkomst geeft SYcommerce het recht om de overeenkomst te beëindigen. Klant is verplicht wijzigingen in zijn persoonsgegevens schriftelijk aan SYcommerce mee te delen.
 6. Klant verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van SYcommerce. Klant zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen bewuste roekeloosheid van SYcommerce, is SYcommerce slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke verdere aansprakelijkheid zijdens SYcommerce uit welken hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is uitgesloten.
 2. De totale aansprakelijkheid van SYcommerce wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes (6) maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor zes (6) maanden.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten die klant zou moeten maken om de prestatie van SYcommerce aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  • de kosten die klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat SYcommerce op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  • de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. De aansprakelijkheid van SYcommerce voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door SYcommerce krachtens overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken, waaronder diskettes, handboeken, brochures en folders blijven eigendom van SYcommerce totdat alle bedragen die klant verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden zijn voldaan.
 2. Indien op door SYcommerce krachtens overeenkomst aan klant onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient klant SYcommerce hiervan terstond op de hoogte te stellen. Klant dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van klant verleende surseance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van SYcommerce.
 3. Alle onder 7.1 genoemde zaken dienen door klant binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na het eindigen van de licentieovereenkomst te worden teruggegeven aan SYcommerce.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst tussen SYcommerce en klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, tussentijds uitsluitend worden beëindigd door ontbinding indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechtelijke tussenkomst is niet vereist.
 3. Indien wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door SYcommerce nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die SYcommerce voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 5. SYcommerce kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. SYcommerce zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 9 – Prijs en betaling

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen, rechten of heffingen die door de overheid word en opgelegd. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.
 2. SYcommerce behoudt zich het recht voor om bij verlenging van het contract / het sluiten van een nieuwe overeenkomst met klant de prijzen te wijzigen.
 3. Indien SYcommerce op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van SYcommerce. SYcommerce kan echter verlangen dat voor een degelijke verzoek een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.
 4. Betaling door klant aan SYcommerce dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke vermelding dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. SYcommerce behoudt zich h et recht voor om op ieder door haar gewenst moment vooruitbetaling dan wel zekerheden voor betaling te eisen.
 5. Bij te late betaling is klant door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal klant vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
 6. Alle kosten, zowel in als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen – die SYcommerce moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door klant, zijn voor rekening van klant. De buitengerechtelijke incassokosten van SYcommerce worden vastgesteld conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EUR 250,00.
 7. Indien SYcommerce op zich heeft genomen prestaties te verrichten gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd is zij gerechtigd de daarvoor overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari door schriftelijke mededeling aan de wederpartij aan te passen, indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens, 1990=100).

Artikel 10 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan SYcommerce niet in staat is haar verplichtingen jegens klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatiestructuur, storingen in netwerken, volledige bezetting van de inbelpunten, uitval van elektriciteit.
 2. SYcommerce heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SYcommerce haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SYcommerce opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SYcommerce niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen SYcommerce en klant worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen welke tussen SYcommerce en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door SYcommerce met klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij SYcommerce als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de klant.

Artikel 12 – Duur

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 1 jaar.
 2. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet lang er dan 1 jaar, tenzij klant of SYcommerce de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.

Artikel 13 – Verplichtingen SYcommerce

 1. SYcommerce draagt zorg voor de aanwezigheid van klant op het Internet voor de duur van de overeenkomst, alsmede voor alle specificaties en onderdelen van de door klant gewenste diensten, doch SYcommerce is vrij om de samenstelling of inhoud van de door klant gewenste diensten eenzijdig ten gunste van klant aan te passen.
 2. SYcommerce is verplicht klant tijdig in te lichten indien het dataverkeer dreigt de in de overeenkomst afgesproken grens te overschrijden.

Artikel 14 – Verplichtingen Klant

 1. Klant zal geen toepassingen inzetten of handelingen verrichten, waarvan klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat andere afnemers van de Hosting Service hierdoor gehinderd worden in hun gebruik van deze dienst of Internetgebruikers worden beperkt of belemmerd in de mogelijkheid om sites te bezoeken. Klant onthoudt zich van buitensporig gebruik van de processorcapaciteit dan wel geheugencapaciteit van een van de servers, alsmede het buitensporig gebruik van bandbreedte.
 2. Het is klant in ieder geval niet toegestaan de Hosting Service te gebruiken voor een van de volgende handelingen en gedragingen, waarbij geldt dat onderstaande opsomming geenszins uitputtend is:
  • Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud, bijv. reclamemail;
  • E-mail bombing: het versturen van een of meerdere zeer omvangrijke emailberichten, die worden verzonden om de elektronische postbussen van de ontvangers te frustreren;
  • Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.
 3. Bij overschrijding van het dataverkeer boven de in de overeenkomst afgesproken grens is klant SYcommerce een vergoeding verschuldigd als nader in de overeenkomst bepaald.

Artikel 15 – Beschikbaarheid

 1. SYcommerce verleent klant een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de Software Applicaties binnen de door SYcommerce aan te geven beperkingen, zoals nader omschreven in de door SYcommerce beschikbaar gestelde informatie (waaronder begrepen de op de website www.sycommerce.com opgenomen informatie) en deze algemene voorwaarden.
 2. SYcommerce zal zo snel mogelijk na totstandkoming van de licentieovereenkomst de klant informeren op welke datum de Software Applicaties voor klant beschikbaar zal zijn.
 3. De tijd die nodig is voor het beschikbaar komen van de Software Applicaties kan slechts bij benadering worden aangegeven. Bij overschrijding van de aldus aangegeven tijd kan klant slechts wanneer de overschrijding het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Indien klant van mening is dat SYcommerce te laat is met het beschikbaar stellen van de Software Applicaties, dan dient klant SYcommerce in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot beschikbaarstelling over te gaan.
 4. Ter uitvoering van de overeenkomst is SYcommerce gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Software Applicaties zonder voorafgaande bekendmaking aan de klant.

Artikel 16 – Verplichtingen Klant

 1. Het is klant niet toegestaan Software Applicaties te gebruiken of anderszins activiteiten te ondernemen welke de beschikbaarstelling van de Software Applicaties aan andere personen zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zou kunnen beïnvloeden. Tevens is het niet toegestaan schade toe te brengen aan de ter beschikking gestelde Software Applicaties en op de database aanwezig zijnde informatie (waaronder in ieder geval begrepen: virussen, Trojaanse paarden).
 2. Het is klant niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot de op de database aanwezige zijnde informatie gegenereerd door andere personen.
 3. Indien klant in strijd handelt met een lid 1 of 2 van dit artikel heeft SYcommerce het recht om de licentieovereenkomst met klant met onmiddellijke ingang te ontbinden en een onmiddellijk opeisbare boete in rekening te brengen van EUR 10.000,00 per gebeurtenis. Deze boete laat onverlet het recht van SYcommerce schadevergoeding terzake te vorderen.
 4. SYcommerce heeft het recht om de Software Applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de uit hoofde van de licentieovereenkomst verschuldigde bedragen blijft tijdens de buitengebruikstelling onverminderd bestaan.
 5. Tot heringebruikstelling kan worden overgegaan indien klant binnen een door SYcommerce gestelde termijn zijn verplichtingen is nage komen en een door SYcommerce te bepalen bedrag voor heringebruikstelling heeft voldaan.
 6. Schade aan SYcommerce of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel kan op de desbetreffende klant worden verhaald.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Software Applicaties (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), de vragenlijsten, bouwkundige bestanden, databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan SYcommerce of haar licentiegever. Niets in de licentieovereenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
 2. Het is klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde Software Applicaties en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te kopiëren anders dan noodzakelijk voor eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal klant alle tekens, die bepalend zijn voor het herleiden van de auteursrechthebbende en herkomst, onveranderd laten.
 3. Het is klant niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de Software Applicaties aan te (laten) brengen.
 4. Het is SYcommerce toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de Software Applicaties.
 5. Klant behoudt het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten op bescherming van de door klant zelf aangeleverde of ingevoerde vragenlijsten alsmede de daaruit door klant zelf gegenereerde informatie.
 6. SYcommerce behoudt uitdrukkelijk het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten op bescherming van de door klant gegenereerde informatie uit door SYcommerce opgestelde vragenlijsten, zolang deze informatie zich op de server van SYcommerce bevindt.